Na temelju članka 15. stavak 2., a u svezi s člankom 12. stavkom 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i članka 31. Statuta Osnovne škole Zrinskih i Frankopana Otočac, Školski odbor Osnovne škole Zrinskih i Frankopana Otočac na svojoj 15. sjednici, na prijedlog v.d. ravnatelja škole dana 30. lipnja 2017. godine, donosi

 

PRAVILNIK

O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE  U ŠKOLI

 

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

U svrhu poštivanja osnovnih načela javne nabave te zakonitog, namjenskog i svrhovitog trošenja proračunskih sredstava, ovim se Pravilnikom uređuje postupak koji prethodi stvaranju ugovornog odnosa za nabavu robe, radova i usluga, procijenjene vrijednosti do

200.000,00 kuna za nabavu roba i usluga, odnosno 500.000,00 kuna za nabavu radova (u daljnjem tekstu: jednostavna nabava) za koje sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi ne postoji obveza provedbe postupaka javne nabave.

 

U provedbi postupaka nabave robe, radova i usluga osim ovog Pravilnika, obvezno je primjenjivati i druge važeće zakonske i podzakonske akte, kao i interne akte, a koji se odnose na pojedini predmet nabave u smislu posebnih zakona (npr. Zakon o obveznim odnosima, Zakon o prostornom uređenju i gradnji i dr.)

 

Članak 2.

Ovim Pravilnikom uređuje se način postupanja, obveze i odgovornosti organizacijskih jedinica u procesu nabave: planiranje, priprema i provedba nabave, ugovaranje i praćenje realizacije ugovorenog, evidentiranje, izvještavanje i čuvanje podataka o nabavama.

 

Prilikom provedbe i ugovaranja nabava svi sudionici nabave obvezni su u odnosu na sve gospodarske subjekte poštovati načelo slobode kretanja robe, načelo slobode poslovnog nastanka i načelo slobode pružanja usluga, te načela koja iz toga proizlaze, kao što je načelo tržišnog natjecanja, načelo jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo uzajamnog priznavanja, načelo razmjernosti i načelo transparentnosti.

 

Sastavni dijelovi ovog Pravilnika su obrasci koji osiguravaju ujednačenost u komunikaciji, čime se postiže učinkovitost ugovaranja, te povećava i olakšava sustav kontrola nadzora istih.

 

II . SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Članak 3.

O sukobu interesa na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi.

 

III. PLANIRANJE

Članak 4.

(1) Za predmete jednostavne nabave u Plan nabave unose se podaci o predmetu nabave i procijenjenoj vrijednosti nabave.

 

 

 

IV. POKRETANJE I PRIPREMA POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Članak 5.

Pripremu i provedbu postupaka jednostavne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kuna provodi stručno povjerenstvo naručitelja  koje  imenuje ravnatelj Škole  internom odlukom, te određuje njihove obveze i ovlasti u postupku jednostavne nabave.

 Ovlašteni predstavnici naručitelja mogu biti i druge osobe, ako imaju utjecaj na odlučivanje i/ili druge radnje u vezi s pojedinim postupkom jednostavne nabave.

Obveze i ovlasti ovlaštenih predstavnika naručitelja su:

-priprema postupka jednostavne nabave: dogovor oko uvjeta vezanih uz predmet nabave, potrebnog sadržaja dokumentacije/uputa za prikupljanje ponuda, tehničkih specifikacija, ponudbenih troškovnika i ostalih dokumenata vezanih uz predmetnu nabavu,

-provedba postupka jednostavne nabave: slanje Poziva na dostavu ponuda gospodarskim subjektima na dokaziv način, otvaranje pristiglih ponuda, sastavljanje zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjena ponuda, rangiranje ponuda sukladno kriteriju za odabir ponuda, prijedlog za odabir najpovoljnije ponude sukladno kriteriju za odabir i uvjetima propisanim dokumentacijom/uputama za prikupljanje ponuda ili poništenje postupka.

U pripremi i provedbi postupka jednostavne nabave  moraju sudjelovati najmanje 3 (tri) ovlaštena predstavnika naručitelja, od kojih 1 (jedan) može imati važeći certifikat na području javne nabave u postupcima jednostavne nabave  procijenjene vrijednosti iznad 70.000,00 kuna.

Pripremu i provedbu jednostavne nabave jednake ili veće od 20.000,00 kuna, a manje od 70.000,00 kuna provode ovlašteni radnici po nalogu ravnatelja, prema Planu nabave naručitelja.

Priprema i provedba jednostavne nabave do 20.000,00 kuna provodi se sukladno članku 7. ovog Pravilnika.

 

 

Članak 6.

Odgovorna osoba naručitelja donosi Odluku  o imenovanju stručnog povjerenstva jednostavne nabave jednake ili veće od 70.000,00 kuna, koja obavezno sadrži:

-naziv predmeta nabave,

-procijenjenu vrijednosti nabave,

-podatke o osobama koje provode postupak,

a može sadržavati i podatke o ponuditeljima kojima će se uputiti poziv na dostavu ponude te ostale bitne podatke.

 

V. PROVEDBA POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE ČIJA JE PROCIJENJENA VRIJEDNOST MANJA OD 20.000,00 KUNA

Članak 7.

Nabava radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 20.000,00 kuna, provodi se izdavanjem narudžbenice ili zaključivanjem ugovora s jednim gospodarskim subjektom po

vlastitom izboru. Narudžbenica obavezno sadrži podatke o: vrsti roba/radova/usluga koje se nabavljaju uz detaljnu specifikaciju jedinica mjere, količina, jediničnih cijena te ukupnih cijena, roku i mjestu isporuke, načinu i roku plaćanja, gospodarskom subjektu - dobavljaču.

Narudžbenicu ili ugovor potpisuje ravnatelj.

 

 

 

VI. PROVEDBA POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE  ČIJA JE PROCIJENJENA VRIJEDNOST JEDNAKA ILI VEĆA OD 20.000,00 KUNA, A MANJA OD 70.000,00 KUNA

Članak 8.

Nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kuna, a manje od 70.000,00 kuna, naručitelj provodi pozivom na dostavu ponuda od najmanje 2 (dva) gospodarska subjekta po vlastitom izboru.

Poziv na dostavu ponuda upućuje se na način koji omogućuje dokazivanje da je isti zaprimljen od strane gospodarskog subjekta (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mailom).

Poziv na dostavu ponuda mora sadržavati najmanje: naziv javnog naručitelja, opis predmeta nabave, troškovnik, procijenjenu vrijednost nabave, kriterij za odabir ponude, uvjete i zahtjeve koje ponuditelji trebaju ispuniti (ako se traži), rok za dostavu ponude i način dostavljanja ponuda, kontakt osobu, broj telefona i adresu elektroničke pošte.

Rok za dostavu ponuda ne smije biti kraći od 8 dana od dana upućivanja poziva.

Za odabir ponude je dovoljna jedna (1) pristigla ponuda koja udovoljava svim traženim uvjetima naručitelja.

Radnici Škole koji provode postupak jednostavne nabave daju prijedlog za odabir ravnatelju.

Obavijest o odabiru ili ne odabiru ponude naručitelj je obvezan bez odgode istovremeno dostaviti svakom ponuditelju na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mailom) u primjerenom roku.

Jednostavna nabava procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kuna, a manja od 70.000,00 kuna, provodi se zaključivanjem ugovora s odabranim gospodarskim subjektom. Ugovor potpisuje ravnatelj Škole.

Iznimno, ovisno o prirodi predmeta nabave i razini tržišnog natjecanja, poziv na dostavu ponuda može se uputiti najmanje 1 (jednom) gospodarskom subjektu, u slučajevima:

-kad to zahtijevaju tehnički ili umjetnički razlozi, kod zaštite isključivih prava i na temelju isključivih prava na temelju posebnih Zakona i dr. propisa,

-kod hotelskih i restoranskih usluga, odvjetničkih usluga, javnobilježničkih usluga, zdravstvenih usluga, socijalnih usluga, usluga obrazovanja, konzultantskih usluga, konzervatorskih usluga, usluga vještaka, usluga tekućeg održavanja  kod kojih je uvjet da ponuditelj posjeduje određeno ovlaštenje za obavljanje poslova,

-kada je to potrebno zbog obavljanja usluga ili radova na dovršenju započetih, a povezanih funkcionalnih ili prostornih cjelina, kao i u slučaju provedbe nabave koja zahtijeva žurnost te u ostalim slučajevima po Odluci naručitelja.

 

VII. PROVEDBA POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE  ČIJA JE PROCIJENJENA VRIJEDNOST JEDNAKA ILI VEĆA OD 70.000,00 KUNA, A MANJA OD 200.000,00  KUNA ZA ROBU I USLUGE TE 500.000,00 KUNA ZA RADOVE

 

Članak 9.

Kod postupaka jednostavne nabave jednake ili veće od 70.000,00 kuna, a manje od 200.000,00 kuna za nabavu robu i usluga odnosno do 500.000,00 kuna za radove, naručitelj šalje  poziv na dostavu ponuda na adrese najmanje 3 (tri) gospodarskih subjekata po vlastitom izboru.

Poziv na dostavu ponuda upućuje se na način koji omogućuje dokazivanje da je isti zaprimljen od strane gospodarskog subjekta (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mailom).

Istodobno s poslanim pozivom za dostavu ponuda, naručitelj može poziv za dostavu ponuda objaviti i na internetskim stranicama.

Poziv na dostavu ponuda mora sadržavati najmanje: naziv javnog naručitelja, opis predmeta nabave i troškovnik, procijenjenu vrijednost nabave, kriterij za odabir ponude, uvjete i zahtjeve koje ponuditelji trebaju ispuniti (ako se traži), rok za dostavu ponude (datum i vrijeme), način dostavljanja ponuda, adresu na koje se ponude dostavljaju, internetsku adresu ili adresu na kojoj se može preuzeti dodatna dokumentacija ako je potrebno, kontakt osobu, broj telefona i adresu elektroničke pošte, te datum objave poziva na internetskim stranicama Škole. Rok za dostavu ponuda ne smije biti kraći od 3 dana od dana upućivanja odnosno objavljivanja poziva za dostavu ponuda.

Za odabir ponude je dovoljna jedna (1) pristigla ponuda koja udovoljava svim traženim uvjetima naručitelja.

Iznimno, ovisno o prirodi predmeta nabave i razini tržišnog natjecanja, poziv na dostavu ponuda može se uputiti najmanje 1 (jednom) gospodarskom subjektu, u slučajevima:

-kad to zahtijevaju tehnički ili umjetnički razlozi, kod zaštite isključivih prava i na temelju isključivih prava na temelju posebnih Zakona i dr. propisa,

-kod hotelskih i restoranskih usluga, odvjetničkih usluga, javnobilježničkih usluga, zdravstvenih usluga, socijalnih usluga, usluga obrazovanja, konzultantskih usluga, konzervatorskih usluga, usluga vještaka, usluga tekućeg održavanja skloništa kod kojih je uvjet da ponuditelj posjeduje ovlaštenje za obavljanje poslova,

-kada je to potrebno zbog obavljanja usluga ili radova na dovršenju započetih, a povezanih funkcionalnih ili prostornih cjelina,

-kao i u slučaju provedbe nabave koja zahtijeva žurnost te u ostalim slučajevima, prema odluci naručitelja.

 

 

VIII. RAZLOZI ISKLJUČENJA, UVJETI SPOSOBNOSTI I JAMSTVA

Članak 10.

Za jednostavne nabave vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kuna, do 200.000,00 kuna za robu i usluge, te 500.000,00 kuna za radove naručitelj može u pozivu za dostavu ponuda odrediti razloge isključenja i uvjete sposobnosti ponuditelja uz shodnu primjenu članka 251. do članka 259. Zakona o javnoj nabavi, te u tom slučaju svi dokumenti koje naručitelj traži ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici.

Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

 

Članak 11.

Za jednostavnu nabavu vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kuna, Naručitelj u postupku jednostavne nabave  može od gospodarskih subjekata tražiti jamstvo za ozbiljnost ponude, jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku i jamstvo o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti na koje se na odgovarajući način primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi.

 

IX. ZAPRIMANJE, IZRADA I DOSTAVA PONUDA

Članak 12.

 

Za jednostavne nabave  vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kuna, na odredbe o zaprimanju dostavljenih ponuda i na odredbe o sadržaju i načinu izrade te načinu dostave ponuda na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi. Za jednostavne nabave  procijenjene vrijednosti do 70.000,00 kuna ponude se zaprimaju na dokaziv način (osobna dostava, dostava poštom i sl.).

 

 

 

X. OTVARANJE, PREGLED I OCJENA PONUDA

Članak 13.

Otvaranje ponuda obavlja se kod svih postupaka jednostavne nabave  procijenjene vrijednosti jednake ili veće 70.000,00 kuna. Otvaranje ponuda može biti javno.

Kod postupaka nabava  iz stavka 1. ovog članka najmanje 2 (dva) ovlaštena predstavnika naručitelja otvaraju ponude, pregledavaju ih i o tome sastavljaju zapisnik.

U slučaju odbijanja ponuda odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi.

Stručno povjerenstvo naručitelja pregledava i ocjenjuje ponude na temelju uvjeta i zahtjeva iz poziva na dostavu ponuda.

Postupak pregleda i ocjene ponuda obavljaju stručne osobe i /ili stručne službe naručitelja, te ako je potrebno neovisne stručne osobe, te se o istome sastavlja zapisnik.

Obrazac Zapisnika o otvaranju i pregledu i ocjeni ponuda sastavni je dio ovog Pravilnika (Obrazac 5). 

 

XI. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

Članak 14.

Kriterij za odabir ponude je najniža cijena odnosno ekonomski najpovoljnija ponuda. Ukoliko je kriterij odabira ekonomski najpovoljnija ponuda osim kriterija cijene mogu se koristiti i npr. kriterij kvalitete, tehničke prednosti, estetske i funkcionalne osobine, ekološke osobine, operativni troškovi, ekonomičnost, datum isporuke i rok isporuke ili rok izvršenja i dr. te je u zapisniku o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda potrebno obrazložiti izabranu ponudu.

 

XII. ODABIR I PONIŠTENJE POSTUPKA

Članak 15.

Kod jednostavne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kuna, Naručitelj na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda donosi Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude koji se temelji na kriteriju za odabir ponude.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude obvezno sadrži:

1.podatke o naručitelju,

2.predmet nabave za koje se donosi obavijest,

3.naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o nabavi,

4.razloge odbijanja ponuda,

5.datum donošenja i potpis odgovorne osobe.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude s preslikom zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda naručitelj je obvezan bez odgode istovremeno dostaviti svakom ponuditelju na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mailom, objavom na internetskim stranicama naručitelja).

Rok za donošenje Obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude iznosi 20 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Naručitelj objavom obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude odnosno njenom izvršenom dostavom na dokaziv način stječe uvjete za sklapanje ugovora o nabavi.

Obrazac  Obavijesti  o  odabiru  najpovoljnije  ponude  sastavni  je  dio  ovog  Pravilnika (Obrazac 6).

 

Članak 16.

Naručitelj će poništiti postupak jednostavne nabave  procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kuna iz razloga propisanim odredbama Zakona o javnoj nabavi.

Ako postoje razlozi za poništenje postupka jednostavne nabave, naručitelj bez odgode donosi Obavijest o poništenju postupka jednostavne nabave.

U Obavijesti o poništenju postupka jednostavne nabave, naručitelj navodi:

1.podatke o naručitelju,

2.predmet nabave,

3.obavijest o poništenju,

4.obrazloženje razloga poništenja,

5.datum donošenja i potpis odgovorne osobe.

Rok za donošenje Obavijesti o poništenju postupka jednostavne nabave iznosi 20 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Obavijest o poništenju postupka jednostavne nabave s preslikom zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda naručitelj je obvezan bez odgode istovremeno dostaviti svakom ponuditelju na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mailom, objavom na internetskim stranicama naručitelja).

U iznimnim slučajevima Naručitelj zadržava pravo poništiti postupak jednostavne nabave prije ili nakon roka za dostavu ponuda bez posebnog pisanog obrazloženja.

Obrazac Obavijesti o poništenju sastavni je dio ovog Pravilnika (Obrazac 7). 

 

XIII. ŽALBA  

Članak 17.

Na postupak provedbe jednostavne nabave kao i na odabir najpovoljnijeg ponuditelja žalba   nije dopuštena.  

 

XIV. ŽURNA NABAVA  

Članak 18.

U slučaju više sile, događaja izvan kontrole naručitelja i neovisnog od njihove volje, a koji  se nisu mogli predvidjeti ili izbjeći, naručitelj jednostavnu nabavu bez obzira na procijenjenu vrijednost  nabave  provodi  izdavanjem  narudžbenice  temeljem  zaprimljene  najmanje  jedne  ponude.   

 

XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Ovaj Pravilnik kao i sve njegove daljnje izmjene ili dopune, objavljuje se na internetskim stranicama Naručitelja.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika stavlja se izvan snage Pravilnik o ostvarenju ugovornih obveza, KLASA: 401-05/14-01/01, URBROJ: 2125/21-01-14-01  od 13.02.2014. godine.

 

KLASA: 011-03/17-01/02

URBROJ: 2125/21-11-17-02

U Otočcu, 30. lipnja 2017. godine

 

 

                                                                                  Predsjednica Školskog odbora:

                                                                                   dr. sc. Vlatka Ružić, dipl. oec.

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazac 1

 

REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO – SENJSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA ZRINSKIH I FRANKOPANA OTOČAC

Kralja Zvonimira 15, 53220 OTOČAC

 

KLASA:

URBROJ:  

Otočac,

 

ZAHTJEV ZA POKRETANJE JEDNOSTAVNE NABAVE

 

1. Naziv predmeta nabave*:______________________________________

 

2. Procijenjena vrijednost*:_______________________________________

 

3. Osigurana sredstva (s PDV-om):_______________________

 

4. Rok početka i završetka izvođenja radova/isporuka roba/pružanja usluga:__________________________________________________

 

5. Planirano trajanje ugovora*:____________________________

 

6. Mjesto izvođenja radova/isporuke robe/pružanja usluga*:_________________________________________________

 

7. Dinamika izvođenja radova/isporuke robe/pružanja usluga:

________________________________________________________

 

8. Rok, način i uvjeti plaćanja:* ________________________________________________________

 

9. Opis predmeta nabave, tehnička specifikacija:_________________

 

________________________________________________________

 

10. Troškovnik predmeta nabave s definiranim stavkama po jedinici mjere i količini:__________________________________________

 

 

 

*Napomena: Obvezno je ispuniti polja pod točkama 1., 2., 5., 6. i 8.

 

 

 

                                                                                                                     

 

 

Obrazac 2

 

REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO – SENJSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA ZRINSKIH I FRANKOPANA OTOČAC

Kralja Zvonimira 15, 53220 OTOČAC

OIB: 083116743

 

KLASA:

URBROJ:  

Otočac,

 

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

 

Naručitelj, Osnovna škola Zrinskih i Frankopana Otočac upućuje Poziv na dostavu ponuda sukladno čl. 12., Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) za procijenjenu vrijednost nabave manju od ___________ kuna bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu).  Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

 

1. OPIS PREDMETA NABAVE

 

Predmet nabave je _______________________sukladno Troškovniku (Obrazac 2a)

 

Procijenjena vrijednost nabave:___________________________________

 

2. UVJETI NABAVE

 

Vaša ponuda treba ispunjavati sljedeće uvjete:

- način izvršenja: ____________________________________________

- rok trajanja ugovora: ________________________________________,

- rok valjanosti ponude: _______________________________________,

- mjesto izvršenja: ___________________________________________,

- rok, način i uvjeti plaćanja: ___________, račun se ispostavlja na adresu Naručitelja:

Osnovna škola Zrinskih i Frankopana Otočac

Kralja Zvonimira 15, 53220 Otočac

 

- cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja;

- cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom; cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV-om,

- kriterij za odabir ponude: (uz obavezu ispunjenja svih gore navedenih uvjeta i zahtjeva): npr. najniža cijena,

- dokazi sposobnosti (ako je primjenjivo):

 

 

3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

 

Ponuda treba sadržavati:

- Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)

- Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)

- Dokazi (traženi dokumenti)

- Prijedlog ugovora

 

4. NAČIN DOSTAVE PONUDE

 

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku, a koje je

potrebno dostaviti ispunjene i potpisane od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.

Molimo da Vašu ponudu dostavite:

- rok za dostavu ponude: (datum, sat)

- način dostave ponude: (osobno, e-mailom, poštom,..)

- mjesto dostave ponude:__________________________

Mjesto, vrijeme i datum otvaranje ponuda te način otvaranja ponuda:

________________________________________________________________________________________________________________

 

5. OSTALO

 

Obavijesti u vezi predmeta nabave: (kontakt osoba)

Obavijesti o rezultatima: Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti

ponuditelju u roku od ___________dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazac 2 a)

 

TROŠKOVNIK

 

 

Predmet nabave:__________________________________________________

 

Ponuditelj nudi cijene Predmeta nabave putem ovog Troškovnika te je obavezan nuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane stavke Troškovnika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ubaciti tablicu troškovnika sa opisom stavki, jedinicom mjere, jediničnom cijenom, ukupnom cijenom stavki bez PDV-a, iznos PDV-a, ukupnom cijenom sa PDV-om)

 

 

 

 

                                                                                                            __________________________

                                                           (ime i prezime ovlaštene osobe

                                                           ponuditelja, potpis i ovjera)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazac 3

 

 

                                                           PONUDBENI LIST

 

Predmet nabave:__________________________________________________

 

Naručitelj:________________________________________________

 

Odgovorna osoba Naručitelja:____________________________________________

(popunjava naručitelj)

 

Naziv ponuditelja:_______________________________________________

 

Adresa (poslovno sjedište):________________________________

 

OIB:____________________________________________________

Poslovni (žiro račun):___________________________________________________

 

Broj računa (IBAN):_________________________________________________

 

Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti): DA NE_______________

 

Adresa za dostavu pošte:_______________________________________________

 

E-pošta:__________________________________________________

 

Kontakt osoba:___________________________________________________

 

Tel:_____________________________________________________

 

Faks:____________________________________________________

 

PONUDA

 

Broj ponude:__________________________________________________

 

Datum ponude:__________________________________________________

 

Cijena ponude bez PDV-a:__________________________________

 

Iznos PDV-a:_______________________________________________________

 

Cijena ponude s PDV-om:_____________________________

 

                                                                                                                      ____________________________

                                                                                  (ime i prezime ovlaštene osobe

                                                                                      ponuditelja, potpis i ovjera)          

 

Obrazac 4

 

REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO – SENJSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA ZRINSKIH I FRANKOPANA OTOČAC

Kralja Zvonimira 15, 53220 OTOČAC

OIB: 083116743

 

KLASA:

URBROJ:  

Otočac,

 

ZAPISNIK O OTVARANJU, PREGLEDU I OCJENI PONUDA

 

1. Naručitelj:________________________________________________

 

2. Predmet nabave:________________________________________

 

3. Vrsta postupka i zakonska osnova za provođenje postupka nabave: sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 120/16)

 

4. Evidencijski broj nabave:__________________________________

5. Procijenjena vrijednost  nabave:____________________________

 

6. Poziv na dostavu ponude br.________od dana______ godine, otpremljen na adrese gospodarskih subjekata kako slijedi:

a) naziv g.s.: adresa i OIB

b) naziv g.s.: adresa i OIB

 

7. Ponude su otvorili predstavnici Naručitelja dana _________godine

 

8. Analitički prikaz pravovremeno zaprimljenih ponuda:

 

Ponuditelj:

Broj i datum ponude:

Cijena ponude bez PDV-a:

Iznos PDV-a:

Cijena ponude sa PDV-om:

Ponuđeni tip/proizvođač/marka:

OBLIK PONUDE

Potpisana:

Ocjena zadovoljava/ne zadovoljava:

OSTALI UVJETI

Dokazi traženi/dostavljeni

OCJENA PONUDE

Valjana/nije valjana:

 

9. Kriterij za odabir ponude: (npr. najniža cijena uz obvezu ispunjenja uvjeta i zahtjeva iz Poziva na dostavu ponuda).

 

11. Ostalo: (npr. ponuda ponuditelja x od dana __________je zakašnjela te je vraćena neotvorena)

 

12. Ponude rangirane prema kriteriju odabira:

13. Prijedlog odabira: Ponuditelj __________dostavio je ponudu koja ispunjava uvjete i zahtjeve iz Poziva na dostavu ponuda od _________ godine, stoga se predlaže odabir iste.

 

14. Potpis predstavnika naručitelja:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazac 5

 

REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO – SENJSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA ZRINSKIH I FRANKOPANA OTOČAC

Kralja Zvonimira 15, 53220 OTOČAC

OIB: 083116743

 

KLASA:

URBROJ:  

Otočac,

 

Naručitelj  Osnovna škola Zrinskih i Frankopana Otočac, OIB:083116743 na temelju članka __ Statuta Osnovne škole Zrinskih i Frankopana Otočac i članka ____ Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave KLASA:__________, URBROJ:____________,

od________________, Ravnatelj Osnovne škole Zrinskih i Frankopana Otočac,  dana ___________donosi:

 

 

OBAVIJEST O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

 

 

Naručitelj: Osnovna škola Zrinskih i Frankopana Otočac, OIB:083116743

 

Predmet jednostavne nabave za koju se donosi odluka o odabiru je ________________________________________________________

 

Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o nabavi:

________________________________________________________

 

Cijena ponude bez PDV-a iznosi__________________, iznos PDV-a

 

_________________________, cijena ponuda sa PDV-om

 

________________________________________________________

 

Razlozi odbijanja ponuda:

 

Razlog odabira, obilježja i prednosti odabrane ponude:

 

Odluka se za preslikom Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda dostavlja ponuditeljima na dokaziv način.

 

 

                                                                                                          RAVNATELJ

 

 

 

 

 

Obrazac 6

 

Naručitelj Osnovna škola Zrinskih i Frankopana Otočac, OIB:083116743 na temelju članka ___ Statuta Osnovne škole Zrinskih i Frankopana Otočac i članka ____ Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u školi, KLASA:__________, URBROJ:____________, od________________, Ravnatelj Osnovne škola Zrinskih i Frankopana Otočac, dana ___________donosi:

 

OBAVIJEST O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVE JEDNOSTAVNE VRIJEDNOSTI

 

Naručitelj: Osnovna škola Zrinskih i Frankopana Otočac, OIB:083116743 ___________________________

 

Predmet jednostavne nabave za kojeg se donosi odluka o poništenju je

 

_____________________

 

Obrazloženje razloga poništenja:

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      RAVNATELJ